Reklamační řád

I.
Základní ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník/ dále rovněž jako NOZ/ a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 

 

Prodávající “:

  • Antonín Jablonský
  • Blodkova 367, Hradec Králové 500 06,
  • IČO / DIČ: 44384939 / CZ307183059

Doručovací adresa: Chvojenec 265, 534 01

Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

 

II.
Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (poštou nebo e-mailem) na adrese: Chvojenec 265, 534 01 nebo reklamace@lepsivino.cz. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a dodací list.

Kupující může k oznámení reklamace použít formulář, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu.


V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručením dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že obal zboží je nepoškozený. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. V opačném případě musí nahlásit škodu přepravci.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návod k použití (návod k obsluze, montážní návod). V případě užívání výrobku v rozporu s návodem nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu, z neodborného používání produktu, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, montáží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem. Reklamace nebude uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka.

 

III.
Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem na dodacím listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

 

IV.
Vyřízení reklamace

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží-nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud není dohodnuto jinak.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu se lhůta k vyřízení reklamace počítá ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Nesrovnalost v dodaném zboží je nutno ihned a bez prodlení oznámit na reklamační oddělení na:

 

 Pro vyřízení reklamace vyplňte prosím tento Reklamační formulář a zašlete nám ho na doručovací adresu či na e-mail reklamace@lepsivino.cz

 

V Hradci Králové, dne 16. 4. 2015